top of page

हाम्रा सफल परियोजनाहरू

रिडिङ फेमिलीज फोरमले विभिन्न विषयहरूमा परिवारहरूको लागि गाइडहरू उत्पादन गर्न सेवा प्रदायकहरूसँग काम गर्दछ।  यहाँ हाम्रा हालका केही परियोजनाहरू छन्।

parents_guide_to_direct_payments_-_v1_sept_2021-1.png
send_guide_for_parents_final_june_2021-dm-1.png
preparing_for_adulthood_guide_-_pfa_publication2019_20_v5_web-january_2020_1-1.png
becoming_an_adult_guide_for_young_people_updated_april_2022-1.png
getting_help_from_social_care_final_-march_2022pdf-1.png
bottom of page